بیان رهبری

باسمه تعالی

امام خامنه ای :

 [تأسیس] این مدرسه به نظر بنده یکى از ابتکارات بسیار خوب و خیلى مفید و راهگشا بود بحمدا‌لله‌ و ‌ان‌شاءالله‌ که ادامه پیدا کند.   ۱۳۶۷/۱۲/۲۷ 

امام خامنه ای :

بنده اگر برایم میسور بود، همه‌ی فرزندان خودم و کسانى را که به آنها دسترسى داشتم یا مشورت میکردند، توصیه میکردم که به این مدرسه‌ها بیایند.     ۱۳۶۷/۱۲/۲۷ 

0