کادر اداری و اجرایی

باسمه تعالی

پرسنل اجرایی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهیدمطهری(ره) یاسوج

دوره دوم

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات
سید صدراله حسن پورمدیر دبیرستانکارشناسی ارشد
فضل اله لشکریانمعاون آموزشیکارشناسی ارشد
محسن حبیبی منشمعاون اجراییکارشناسی ارشد
محمدرضا کاظمیمعاون امور عمومیدکتری
بنیامین محمدیانمشاورهکارشناسی ارشد
گودرز خلفیمعاون پرورشیکارشناسی
روح اله عسکریسرپرستدکتری

 

پرسنل اجرایی دبیرستان دخترانه معارف اسلامی شهیدمطهری(ره) یاسوج

دوره اول

نام و نام خانوادگی

سمت

گوهرباقرپور

مدیر دبیرستان

سعیده سادات حبیب نژاد

معاون آموزشی

محترم جوکار

معاون اجرایی

معصومه محمدی

فناوری اطلاعات

سیده اسماء حسن پور

مشاوره

سیده مریم غلامی

معاون پرورشی

مدینه دادوند

مسئول خدمات

  

 

 

 

 

 

0