برگزاری جلسه منتخبین انجمن اولیاء ومربیان شهریور ۱۴۰۱

جلسه منتخبین  انجمن اولیا ومربیان در تاریخ ۲۰شهریور ۱۴۰۱برای بازگشایی مدرسه برگزارگردید.

دراین جلسه رئیس انجمن ومنتخبین بهمراه مدیردبیرستان برای انجام کارهای مهرماه برنامه ریزی های موردنیاز راانجام دادند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0